Injektáž muriva

Injektáž základov a stien

Dvojitý účinok Sikkatonu SAN

Jeden z jeho komponentov uzatvára makroskopické póry a trhliny v murive a druhý difunduje do každého smeru v okolí otvoru. Aktivačné chemikálie vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive. Týmto vznikajú také vodoodpudivé kryštalické formácie, ktoré upchajú póry, kapiláry a jemné trhliny v murive a preparujú kapiláry tak, že sa stanú vodoodpudivé. Tým sa vytvorí pre vzlínajúcu vlhkosť neprekonateľná bariéra. Malta vniká do trhlín a dutín v murive, kde tuhne a nahrádza vŕtaním odstránenú časť muriva. Po injektáži sa pevnosť konštrukcie, ako aj prievzdušnosť muriva nezmení.

Technologický postup samotnej injektáže základov

Na murive sa označia miesta vrtov v rovine budúcej izolačnej vrstvy. Priemer otvorov sa pohybuje od 20-32 mm podľa hrúbky steny a kvality murovacieho materiálu. Ich osová vzdialenosť je max. 11 cm, sklon cca. 30° a dĺžka o 5 cm kratšia ako hrúbka muriva. Dodržanie paralelnosti je nevyhnutné. Otvory sa vyčistia a dostatočne nasýtia s vodou.

Sikkaton SAN sa zamieša s vodou v pomere 8 lit. vody k 12 kg Sikkaton SAN (v objememovom pomere 4:3,1 kg Sikkaton SAN=0,5 lit.). Pripravená zmes sa nalieva do otvorov. Proces opakujeme až do ich úplného nasýtenia. Namiešané množstvo sa musím spotrebovať do 20 min. Vysušovací proces muriva závisí od rôznych faktorov (fyzikálno-chemickej vlastnosti muriva, charakteru okolitého prostredia, miery zavlhnutia, vysušovacej metódy a pod.). Počas tejto doby sa môžu na murive okolo vrtov objaviť biele “výkvety¨, ktoré sú zdraviu neškodné a ľahko odstrániteľné. Vytvorená izolačná vrstva sa musí napojiť na izoláciu podlahy.

Sikkaton SAN je suchá svetlošedá prášková zmes zložená z portlanského cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a injektovaní do vhodne vyvŕtaných otvorov v murive vytvára izolačnú vrstvu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti a tým je vhodná na dodatočnú izoláciu muriva.

Izolácia nezapustených stien pri základovom páse
Izolácia vnútorných stien hrubších ako 15 cm
injektáž základov
injektáž základov

Izolácia vnútorných stien hrubších ako 15 cm

Izolácia nezapustených stien pri základovom páse

injektáž základov

injektáž základov

Doporučenia izolačného systému

Systém Sikkaton doporučujeme kombinovať s metódami vedúcimi k odstráneniu dôsledkov vplyvu vlhkosti (prísady na vytvorenie prievzdušných omietok resp. sanačné omietky). Pri dodatočných izoláciách proti zemnej vlhkosti postupujte podľa vopred vypracovaného projektu.
Vyžiadajte si odborné poradenstvo.

Upozornenia pri používaní injektáži

Sikkaton SAN nemožno používať ako prísadu do malty alebo betónu. 
Nechráni pred spodnými vodami s pH < 5,5. Neaplikovať pod teplotou
5° C. Sikkaton SAN po zmiešaní s vodou vykazuje alkalické reakcie preto je potrebné pri aplikácii používať individuálne ochranné pomôcky.

Chemická injektáž

Po aplikácii izolačného betónu sa stáva murivo odolné voči vlhkosti. 
Ošetrená betónová konštrukcia je nepriepustná voči tlakovej vode, 
ropným i poľnohospodárskym produktom i niektorým chemikáliam.

Kryštalická izolácia betónu - Sikaton Isol

Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu betónu. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, rôznorodým látkam i chemikáliám s pH > 5,0.

Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 - 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať.

Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu tzv. náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená. Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele. Je to ekologicky nezávadný výrobok vhodný na styk s pitnou vodou.

Využtie chemickej injektáže v praxi

Hydroizolácia nových betónových konštrukcii

Dodatočná izolácia starého betónup

Izolácia proti zemnej vlhkosti, prieniku spodnej vody a proti tlakovej vode

Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom

Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp

Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk, siláže

Schválené certifikáty

Rozhodnutie hlavného hygienika SR : č. 544/2001-ŠZÚ SR

Technické osvedčenie č. C3.3/01/1253/1/C/C04

Chemická injektáž sa dá využiť v rôznych oblastiach

  • izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáží proti ropným produktom
  • izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
  • výťahových šácht, chladiacich veží elektrární, mostných konštrukcií pilierov, a pod.
  • nádrží na pitnú vodu
  • oporných stien, betónových podláh
  • vertikálna izolácia tehlového muriva

Hlavné výhody chemickej injektáže muriva

výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov

s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár

zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom ako je benzín, motorová nafta či transformátorový olej

dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode do tlaku 4 Atm

predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže

odoláva zároveň i tekutinám s hodnotou pH> 5,5

Profesionálne odstraňovanie vlhkosti domov

Novinka - Podrezané murivo vypĺňame cementovo vápennými zmesami aplikovanými pod tlakom bez príplatku.

AK Hydroizol sa od roku 2008 zaoberá hydroizoláciou - podrezávaním starých (ale aj nových) rodinných domov a firemných objektov, ktoré majú vlhké murivo. Máme za sebou stovky realizácií po celom Slovensku a v zahraničí. Zbavte sa plesní hneď teraz. Volajte 0908 124 331 a dohodnite si obhliadku.