Hydroizolácia spodných stavieb

27 januára, 2023

Hydroizolácie spodných stavieb sa delia na viac kategórií a líšia sa podľa druhu použitia. V nasledujúcich riadkoch si priblížime jednotlivé typy izolácií, čím sú charakteristické a za akých podmienok ich možno použiť…

Ešte pred samotným výberom správnej hydroizolácie musíme prihliadať na to, akou vodou sa očakáva, že spodná stavba bude zaťažená. Dôležité sú v tomto prípade aj geologické pomery v akých sa stavba nachádza.

V druhom rade je dôležité posúdiť typ konštrukcie spodnej stavby. V mnohých prípadoch je toto jeden z rozhodujúcich faktorov navrhnutia správnej hydroizolácie.
V treťom a teda v poslednom rade sa posudzuje, v akom prostredí sa stavba nachádza a či je možné danú izoláciu zhotoviť z vonkajšej strany (pozitívnej strany), alebo je potrebné navrhnúť vhodnú izoláciu z vnútornej strany (negatívnej strany) stavby.

Podľa týchto kritérií rozdeľujeme izolácie na tieto typy izolácií:

Bitúmenové izolácie

Sú najčastejšie používané hydroizolácie. Bituménové izolácie sú hydroizolácie, ktoré vlastnosťami nahrádzajú klasické lepenkové hydroizolácie . Majú lepšie vlastnosti, sú pružné a aplikujú sa stierkovaním, čím sa predchádza možným chybám pri spojoch. Používajú sa na utesnenie spodných stavieb z vonkajšej strany na všetky minerálne podklady. Zároveň sú vhodné ako ochrana voči radónu. Po aplikácií izolácie je potrebné izoláciu chrániť pred zasypaním, aby sme predišli porušeniu izolácie. Najčastejšie sa ako ochrana používa extrudovaný polystyrén.

Minerálne izolácie

Minerálne izolácie sú izolácie na cementovej báze ktoré sú vhodné na použitie z negatívnej strany, to znamená z vnútornej strany budovy. Používajú sa tam, kde nie je možné budovu odkopať a je potrebné konštrukciu zaizolovať proti vlhkosti alebo tlakovej vode. Nie sú také pružné ako bitúmenové izolácie, preto je väčšie riziko, že pri dodatočnom prasknutí konštrukcie sa poruší aj izolácia. Výhodou však je, že v takomto prípade je možné prasknuté miesto z vnútornej strany pomerne ľahko identifikovať a opraviť. Izolácia sa môže nanášať striekaním, natieraním, alebo stierkovaním.

Kryštalické izolácie

Kryštalické izolácie sú špeciálne izolácie, ktoré sa aplikujú len na betónové konštrukcie ktoré majú otvorený kapilárny systém. To znamená obrúsený, alebo iným spôsobom očistený podklad. Následne sa aplikuje kryštalická izolácia na betón, ktorá kryštalizuje do betónovej konštrukcie a vytvorí vodonepriepustnú vrstvu v betóne. Izolácia sa môže nanášať striekaním, alebo natieraním.

Pre úspešné zvládnutie problematiky hydroizolácie spodných stavieb je nevyhnutné pristupovať k ich návrhu komplexne, zvážiac individuálne všetky okrajové podmienky a špecifiká toho-ktorého objektu v danom prostredí.
Neváhajte nás preto kontaktovať a ponechajte hydroizoláciu na náš skúsený tým s dlhoročnou praxou. Podrezávanie.eu k Vašim službám.

Tip: Podrezanie muriva domu reťazovou pílou